Časopisy Masarykovy univerzity


Masarykova univerzita patří k největším vydavatelům vědeckých a odborných časopisů v České republice. Ročně vydává 53 titulů v tištěné i elektronické podobě, některé z nich vycházejí v režimu Open Access. Řada časopisů je zařazena ve významných zahraničních citačních databázích SCOPUS, ERIH a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Od roku 2011, kdy se Masarykova univerzita jako první v ČR zapojila do světové databáze CrossRef, využívají redakce kódy DOI, aby zpřístupnily obsah článků širšímu publiku a usnadnily šíření vědeckých poznatků.

Stránka journals.muni.cz vznikla s cílem zjednodušit orientaci v nabídce časopisů vydávaných Masarykovou univerzitou a díky celouniverzitnímu redakčnímu systému (OJS) usnadnit práci redakcím, autorům i recenzentům.

Fakulty a pracoviště: PrF, LF, PřF, FF, PedF, ESF, FI, FSS, FSpS, NMU, CTT, Vše

Vědecké databáze: WoS., WoS (ESCI), SCOPUS, ERIH+, SRNP, Vše

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache

Od roku 2008 je na Katedře německého jazyka a literatury vydáván časopis „Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache“. Časopis vychází dvakrát ročně a publikuje vědecké studie o výuce němčiny jako cizího jazyka včetně příspěvků v oblasti souvisejících disciplín cizojazyčné výuky (germanistická lingvistika, literární věda, kulturní vědy a didaktika cizích jazyků). Všechny příspěvky procházejí recenzním řízením ve formátu „double blind“ podle mezinárodních standardů.

Vědecké databáze: SRNP

Zobrazit časopis Aktuální číslo Registrovat

Czech-Polish historical and pedagogical journal

Rezencovaný odborný česko-polský historicko-pedagogický časopis. Posláním časopisu je přispívat k poznání dějin a kultury dvou sousedních zemí – Polska a České republiky.

Vědecké databáze: WoS (ESCI), ERIH+, SRNP

Zobrazit časopis Aktuální číslo

Discourse and Interaction

Discourse and Interaction je recenzovaný mezinárodní lingvistický časopis založený v roce 2008. Vychází v angličtině a přináší výsledky výzkumu v oblasti analýzy anglického diskurzu z hlediska sémantického, stylistického a socio-pragmatického. Studium diskurzu a interakce je chápáno jako výzkum jazyka s ohledem na problémy skutečného světa s cílem odhalovat stylistickou rozmanitost a sociálně-pragmatické variety jazyka, které by se měly odrážet ve výuce angličtiny v akademickém prostředí.

Vědecké databáze: SCOPUS, ERIH+, SRNP

Zobrazit časopis Aktuální číslo Registrovat

Komenský

Časopis Komenský přináší odborné články zprostředkovávající výsledky pedagogických výzkumů, zkušenosti a náměty z praxe, reportáže (nejen) ze škol, návrhy alterací autentických výukových situací, recenze českých i zahraničních publikací a řadu dalších postřehů a glos souvisejících s edukační realitou. Časopis tak poskytuje prostor pro prezentaci kvalitních odborných příspěvků, podporuje výměnu zkušeností mezi učiteli z praxe a vytváří platformu k diskusi široké veřejnosti k současným problémům české školy.

Zobrazit časopis Aktuální číslo

Pedagogická orientace

Pedagogická orientace  (ISSN 1211-4669  print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č. MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení.

Vědecké databáze: ERIH+, SRNP

Zobrazit časopis Aktuální číslo Registrovat

Sborník prací PdF MU - řada společenských věd

Časopis publikuje nejnovější výsledky bádání v oblasti dějin středověku a novověku, didaktiky dějepisu a křesťanské výchovy.

Vědecké databáze: ERIH+, SRNP

Zobrazit časopis Aktuální číslo

Teoretické reflexe hudební výchovy

Internetový časopis jako publikační platforma primárně určená pro výsledky vědecké činnosti studentů doktorských studií, jejich tutorů a dalších odborníků.

Zobrazit časopis Aktuální číslo

The Messenger

Zobrazit časopis Aktuální číslo